lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

  

           lokale użytkowe:                       

 Cedrowa 2-12

 

                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

1. DZIAŁ CZYNSZÓW LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY

– pokój nr 1 tel. 61 8344-981

 

Obsługa mieszkańców Spółdzielni:

- informacje w sprawie salda konta czynszowego,

- informacje dotyczące wymiaru czynszu,

- wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach czynszowych,

- opiniowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Poznańskim Centrum Świadczeń (Poznań, ul. Wszystkich Świętych 1 tel. 61 646-33-44) – formularze wniosków do pobrania w sekretariacie Spółdzielni.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71, poz. 734 z późn. zmianami), o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe wymogi:

1) najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,

2) członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

3) osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

4) innym osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom po spełnieniu kryterium:

1) dla gospodarstw domowych dochód na jednego członka nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

2) dla gospodarstw wieloosobowych dochód na jednego członka nie może przekraczać 125% kwoty najniższej emerytury w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby,

2) 40 m2 - dla 2 osób,

3) 45 m2 - dla 3 osób,

4) 55 m2 - dla 4 osób,

5) 65 m2 - dla 5 osób,

6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Druki wniosków można pobrać w sekretariacie Spółdzielni.

Wypełniony wniosek potwierdzony przez Spółdzielnię wraz z deklaracją o dochodach należy składać w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu i należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał i ksero),

2) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech ostatnich pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku (zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach, emerytura/renta – decyzja ZUS, alimenty, zaświadczenie o wysokości stypendiów, pomoc MOPR, umowy zlecenia, umowy o dzieło, pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy i wypłaconych świadczeń).

3) punktową kartę lokalu.

Zarządca zobowiązany jest:

1) podać aktualny numer konta bankowego, celem dokonania przelewu dodatku mieszkaniowego,

2) podać stan zadłużenia czynszowego lub jego braku,

3) wypełnić druk pozwalający wyliczyć wydatki za zajmowany lokal mieszkalny.

2. DZIAŁ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWY

- pokój nr 2 tel. 61 8344-982

 

1. Wszystkie zaświadczenia wydaje się  na pisemny wniosek osoby/osób, której przysługuje prawo do lokalu oraz innych osób uprawnionych, złożony w Sekretariacie Spółdzielni.

We wniosku należy określić cel uzyskania zaświadczenia ( Kancelaria Notarialna, Sąd-Wydział Ksiąg Wieczystych, bank, Urząd Skarbowy, Wydział Ewidencji Ludności, inne….).

              Za zaświadczenia wystawiane dla celów:

                 - założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

                   mieszkalnego,

            - zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

       - do notariusza/sądu o wysokości wkładu mieszkaniowego,

       - przedłożenia w banku,

       - o braku bądź posiadaniu zaległości z tytułu opłat czynszowych,

        - potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

        - dla innych postępowań, w tym podatkowego.

           opłata wynosi 17,00 zł brutto Okres oczekiwania na zaświadczenia wynosi do 14 dni.

                Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie w celu przedłożenia niżej wskazanym

                podmiotom  w sprawach, w których Spółdzielnia ma obowiązek ich wystawienia,

                zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa między innymi na wniosek:

                 1) sądu,

                 2) urzędu skarbowego,

                 3) organu egzekucyjnego,

                 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jak również prawa odrębnej własności lokalu odbywa się aktem notarialnym w oparciu o zaświadczenia wydane przez Spółdzielnię:

- o prawie do lokalu (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa),

- o braku zaległości w opłatach (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa oraz prawa odrębnej własności).

3. Po zawarciu umowy notarialnej nabywca/cy winien zgłosić się do Spółdzielni w celu złożenia wymaganych oświadczeń (w przypadku nabycia prawa odrębnej własności z oryginałem i kserokopią wypisu aktu).

4. Zgon osoby, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zgłasza się w Spółdzielni dostarczając kserokopię aktu zgonu oraz dokument stwierdzający wszczęcie postępowania spadkowego oraz w dalszej kolejności Postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku.

5. Zgon osoby, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zgłasza się w Spółdzielni dostarczając kserokopię aktu zgonu a w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oświadczenie osoby bliskiej o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa na jej rzecz. 

6. Przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności następuje na pisemny wniosek osoby/osób, której przysługuje spółdzielcze prawo (lokatorskie lub własnościowe). Orientacyjny koszt zawarcia to~1.400,00 zł (koszty notarialne i sądowe) oraz w przypadku mieszkań lokatorskich spłata kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na lokal.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem zawarcia aktu notarialnego jest jednorazowa spłata ewentualnego zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.

 

3. ADMINISTRACJA – pokój nr 11 tel. 61 8344-980 

a) zgłoszenie zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu

Zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym zgłaszane są na podstawie oświadczenia o ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny  w zasobach DSM.

 Formularz  znajduje się w  zakładce dokumenty/akty prawne

 b) koszt wymiany zamka do skrzynki pocztowej wynosi: 25,22  zł brutto. 

4. DZIAŁ TECHNICZNY

- pokój nr 3 tel. 61 8344-983, 601-179-295 

 

1) Zgłoszenie awarii 

a) Instalacje wodociągowo –kanalizacyjne, c.o. i c.w.u.

- w dziale technicznym Spółdzielni – tel.  61 8344983

poniedziałek 800 - 1700 ,

wtorek, środa, czwartek 700 - 1500 ,

piątek 700 - 1400 ,

- po godzinach pracy Spółdzielni w firmie „ BOJA ” Pan Jacek Borkowski

tel. 61 8320437, komórka 501 079 207.

b) Instalacje elektryczne

- w dziale technicznym Spółdzielni – 61 8344983

poniedziałek 800 - 1700 ,

wtorek, środa, czwartek 700 - 1500 ,

piątek 700 - 1400 ,

- po godzinach pracy Spółdzielni pod nr tel. 731-577-170

Awarie inst. wod.- kan., c.o., c.w.u. oraz elektrycznych należy zgłaszać firmom, które współpracują z DSM po godzinach jej urzędowania.

c) Dźwigi

- w sekretariacie Spółdzielni tel. 61 8344990 lub dziale technicznym Spółdzielni tel. 61 8344983

poniedziałek 800 - 1700 ,

wtorek, środa, czwartek 700 - 1500 ,

piątek 700 - 1400 ,

Awarie dźwigów osobowych po godzinach pracy Spółdzielni tel. 698-777-227

d) Domofony

- w sekretariacie Spółdzielni tel. 61 8344990 lub dziale technicznym Spółdzielni tel. 61 8344983

poniedziałek 800 - 1700 ,

wtorek, środa, czwartek 700 - 1500 ,

piątek 700 - 1400 ,

lub bezpośrednio w Firmie Handlowo - Usługowej "ELF" pod nr tel. 61 8261-216 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1600    w soboty w godzinach 800 -1100  

całodobowo: www.firmaelf.pl (zakładka KONTAKT)

2) Likwidacja gazowych podgrzewaczy ( junkersów)

- w dziale technicznym Spółdzielni -  61 8344983

poniedziałek 800 - 1700 ,

wtorek, środa, czwartek 700 - 1500 ,

piątek 700 - 1400 ,

- w firmie „ BOJA ” Pan Jacek Borkowski

tel. 61 8320437, komórka 501 079 207.

3) Prace przy instalacji c.o. - spuszczenie wody

Jw. w pkt.2

Przed realizacją spuszczenia wody z pionu ( pionów) należy określić termin spuszczenia oraz uiścić opłatę w wysokości określonej w piśmie sporządzonym przez dział techniczny DSM .

Spuszczanie wody z instalacji c.o. nie jest realizowane w okresie rozruchu ww. instalacji – początek okresu grzewczego.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!