1

 

 

lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

  

           lokale użytkowe:                       

kiosk na targowisku przy ulicy Racjonalizatorów 3

 lokal użytkowy: Cedrowa 2-12    

      

                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

 

1. DZIAŁ OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY

– pokój nr 1 tel. 61 8344-981

 

Obsługa mieszkańców Spółdzielni:

- informacje w sprawie salda konta opłat eksploatacyjnych,

- informacje dotyczące wymiaru opłat eksploatacyjnych,

- wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach eksploatacyjnych,

- opiniowanie wniosków  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  w Poznańskim Centrum Świadczeń (Poznań, ul. Wszystkich Świętych 1 tel. 61 646-33-44; www.pcs.poznan.pl) – formularze wniosków do pobrania w sekretariacie Spółdzielni.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie poniższe trzy warunki:

 1. Posiadających tytuł prawny do lokalu tj.
 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

       2. Spełniających kryterium dochodowe tj, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,
 • wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

        3. Zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

            Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, ze udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały poniżej.

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Maksymalna powierzchnia użytkowa

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,9 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
  • deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
  • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
   • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;
   • emerytura/renta – z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – decyzja oraz zaświadczenie o wysokości NETTO otrzymanego świadczenia;
   • w przypadku pobierania np. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach (na obowiązującym druku);
   • w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego – złożenie oświadczenia o powierzchni gruntów ha przeliczeniowych (na obowiązującym druku);
   • w przypadku pobierania np. alimentów, funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego lub uczelnianego (o charakterze socjalnym), egzekucji komorniczej, ulgi prorodzinnej, zwrotu podatku – złożenie oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (na obowiązującym druku) oraz udokumentowanie  ww. dochodów;
  • oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (na obowiązującym druku);
  • informację zarządcy budynku  lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (na obowiązującym druku);
  • punktową kartę lokalu (na obowiązującym druku).

Zarządca budynku lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zobowiązany jest do:

  • wypełnienia druku „Informacja zarządcy budynku” dotyczącego ilości osób w gospodarstwie domowym, wydatków za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku oraz podania aktualnego numeru rachunku bankowego;
  • wypełnienia punktowej karty lokalu (należy wypełnić w przypadku, gdy stawka czynszu, odszkodowania, eksploatacji + fundusz remontowy [z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu] jest wyższa niż 4,90 zł / m2);

Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów, należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

2. DZIAŁ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWY

- pokój nr 2 tel. 61 8344-982

 

1. Wszystkie zaświadczenia wydaje się  na pisemny wniosek osoby/osób, której przysługuje prawo do lokalu oraz innych osób uprawnionych, złożony w Sekretariacie Spółdzielni.

We wniosku należy określić cel uzyskania zaświadczenia ( Kancelaria Notarialna, Sąd-Wydział Ksiąg Wieczystych, bank, Urząd Skarbowy, Wydział Ewidencji Ludności, inne….).

Za zaświadczenia wystawiane dla celów:

  - założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 - zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

  - do notariusza/sądu o wysokości wkładu mieszkaniowego

  - przedłożenia w banku

  - o braku bądź posiadaniu zaległości z tytułu opłat czynszowych

  - potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

  - dla innych postępowań, w tym podatkowego

   opłata wynosi 17,00 zł brutto Okres oczekiwania na zaświadczenia wynosi do 14 dni.

Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie w celu przedłożenia niżej wskazanym podmiotom  w sprawach, w których Spółdzielnia ma obowiązek ich wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa między innymi na wniosek:

1) sądu,

2) urzędu skarbowego,

3) organu egzekucyjnego,

4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jak również prawa odrębnej własności lokalu odbywa się aktem notarialnym w oparciu o zaświadczenia wydane przez Spółdzielnię:

- o prawie do lokalu (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa),

- o braku zaległości w opłatach (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa oraz prawa odrębnej własności).

3. Po zawarciu umowy notarialnej nabywca/cy winien zgłosić się do Spółdzielni w celu złożenia wymaganych oświadczeń (w przypadku nabycia prawa odrębnej własności z oryginałem i kserokopią wypisu aktu).

4. Zgon osoby, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zgłasza się w Spółdzielni dostarczając kserokopię aktu zgonu oraz dokument stwierdzający wszczęcie postępowania spadkowego oraz w dalszej kolejności Postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku.

5. Zgon osoby, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zgłasza się w Spółdzielni dostarczając kserokopię aktu zgonu a w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oświadczenie osoby bliskiej o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa na jej rzecz. 

6. Przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności następuje na pisemny wniosek osoby/osób, której przysługuje spółdzielcze prawo (lokatorskie lub własnościowe). Orientacyjny koszt zawarcia to~1.500,00 zł (koszty notarialne i sądowe) oraz w przypadku mieszkań lokatorskich spłata kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na lokal. Jednocześnie informujemy, że warunkiem zawarcia aktu notarialnego jest jednorazowa spłata ewentualnego zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu oraz ewentualne uzupełnienie wkładu z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

 

3. ADMINISTRACJA – pokój nr 11 tel. 61 8344-980 

a) zgłoszenie zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu

Zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym zgłaszane są na podstawie oświadczenia o ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny  w zasobach DSM.

 Formularz  znajduje się w  zakładce dokumenty/akty prawne

 b) koszt wymiany zamka do skrzynki pocztowej wynosi: 32,44 zł brutto. 

 

4. DZIAŁ TECHNICZNY 

- pokój nr 3

Telefony do zgłaszania awarii części wspólnych:

a) awarie w budynkach powstałe w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numerami telefonów:

61-8344-980, 723-531-007 (awarie oświetlenia, pomieszczeń wspólnych, awarie domofonów)

61-8344-987, 723-006-005 (awarie instalacyjne wod-kan, c.o. i gaz)

61-8344-983, 601-179-295 (awarie ogólnodostępne, instalacji wspólnych elektrycznych)

b) poważne awarie powstałe po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać:

- awarie instalacji wod-kan, c.w., c.o. i gaz tel. 501-079-207

- awarie instalacji elektrycznych dotyczące pomieszczeń wspólnych tel. 731-577-170

- awarie wind tel. 222-703-703

  Telefony alarmowe:

  Numer alarmowy  112

  Pogotowie ratunkowe 999

  Policja 997

  Straż miejska 986

  Straż pożarna 998

  Pogotowie gazowe  992

  Pogotowie wod-kan  994

  Pogotowie energetyczne  991

  Pogotowie ciepłownicze 993

 

Telefony dot. zgłaszania awarii dla Wspólnot:

 • Dębowa 37-43

a) awarie w budynkach powstałe w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numerami telefonów:

- administracja 61-8344-980; 723-531-007

- dział techniczny 61-8344-987; 723-006-005 (awarie instalacyjne wod-kan. c.o. i gaz)

                             61-8344-983; 601-179-295 (awarie ogólnobudowlane, awarie instalacji wspólnych elektrycznych)

b) poważne awarie powstałe po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać:

- awarie instalacji wod-kan, c.w., c.o. i gaz tel. 501-079-207

- awarie instalacji elektrycznych dotyczące pomieszczeń wspólnych tel. 731-577-170

 •  Jaworowa 68-80

Punkt a) jak dla wspólnory Dębowa 37-43

b) poważne awarie powstałe po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać:

- awarie instalacji c.o. tel. 604-974-464

- awarie instalacji elektrycznych dotyczące pomieszczeń wspólnych 731-577-170

Our website is protected by DMC Firewall!