1

 

 

lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

  

           lokale użytkowe:                       

kiosk na targowisku przy ulicy Racjonalizatorów 3

 lokal użytkowy: Cedrowa 2-12    

      

                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym RODO) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu, adres: ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań, tel. 061 8 344 990, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach i podstawach prawnych:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - używania danych osobowych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń, informacje umieszczane w doręczanej do Spółdzielni korespondencji);

- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. dokumenty załączone do pism składanych do Spółdzielni) wyłącznie w pierwszej fazie załatwienia sprawy na podstawie Państwa zgody;

- art. 6 ust. 1 lit b) RODO

a) podjęcia przez Spółdzielnię czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b) podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy ze Spółdzielnią,

c)podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej
ze Spółdzielnią umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Spółdzielni, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy, w zależności od okoliczności;

- art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

a)wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej, prowadzenia postępowań konkursowych lub przetargowych oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z osobami, którym przysługują prawa do lokali w Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,

b) weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się ze Spółdzielnią, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

a) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),

b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

c) raportowania wewnętrznego, w tym pomiędzy organami Spółdzielni,

d) spełnienia spoczywających na Spółdzielni obowiązków prawnych m.in. prowadzenie rachunkowości, dokonywanie zdalnego odczytu i rozliczania mediów, naliczanie opłat, prowadzenie rejestru członków i ewidencji lokali, udzielanie odpowiedzi na wnioski kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sąd;

- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

a) ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z epidemiami, klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku; 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

b) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

c) Statutu Spółdzielni.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż do dnia likwidacji Spółdzielni np. w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów tj. np. firmom świadczącym usługi sprzątające oraz usługi konserwacji i remontów, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania, firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię oraz innym firmom świadczącym usługi na rzez Spółdzielni jeżeli przekazanie danych jest konieczne do wykonania umowy.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody członek Spółdzielni ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji będących wynikiem profilowania.

Prosimy Państwa o poinformowanie osób zgłoszonych do zamieszkiwania, korzystania z lokalu, pełnomocników, wspólników, współpracowników, osób wskazanych do kontaktu o ww. informacjach.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU OTRZYMANIA DANYCHOD OSÓB INNYCH NIŻ DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

a) W przypadku osób, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do lokali Spółdzielnia przetwarza dane zawarte w aktach notarialnych, które zgodnie z art. 172 ust 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, notariusze przesyłają do Spółdzielni.

b) Spółdzielnia otrzymuje dane osobowe od Komorników we wnioskach o udostępnienie danych dłużników.

c) Spółdzielnia otrzymuje dane osobowe z Sądów w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi oraz realizacją prac na cele społeczne przez osoby wskazane przez Sąd.

d) Spółdzielnia otrzymuje dane osobowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją przez tą instytucję pomocy socjalnej.

e) Spółdzielnia może otrzymywać dane z innych organów i instytucji publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak:

- strona internetowa firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwa, wyłącznie w zakresie tam wskazanym),

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych otrzymanych od w/w wymienionych podmiotów jest Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu , adres: ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań.

Kategorie danych osobowych, które Spółdzielnia otrzymuje

a) od notariuszy : imię i nazwisko, adres lokalu, pesel, numer dowodu osobistego, imię matki i ojca, numer aktu notarialnego, numer księgi wieczystej i inne dane zawarte w akcie notarialnym dotyczące lokalu będącego przedmiotem obrotu,

b) od Komorników Spółdzielnia otrzymuje następujące dane: sygnatura sprawy sądowej/postępowania egzekucyjnego, dane wierzyciela, imię i nazwisko dłużnika, adres dłużnika, numer dowodu osobistego, pesel, NIP, imiona rodziców, data urodzenia.

c) od Sądów Administrator otrzymuje następujące dane: wszystkie informacje, które są dołączone przez strony przeciwne postępowania sądowego (np. dochody, informacje o toczących się postępowaniach spadkowych, informacje o stanie zdrowia, informacje o zameldowaniu, dane adresowe spadkobierców, i inne dane w toku toczących się spraw)

d) od Sądów w przypadku skierowania skazanych do wykonania prac na cele społeczne, otrzymujemy: imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, sygnaturę sprawy, wyrok skazujący i zawarte w nim dane, decyzję w przedmiocie określenia rodzaju, miejsca i terminu rozpoczęcia pracy i zawarte w niej dane.

e) z urzędu stanu cywilnego w przypadku wnoszenia spraw o nabycie praw do spadku otrzymujemy: akty zgonu, akty małżeństwa,

f) z MOPS-u Spółdzielnia otrzymuje informację: ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wysokości dochodu przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym , wysokość dodatku mieszkaniowego,

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:

a) realizacji przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni i wewnętrznych regulaminów.

b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami

c) Przetwarzanie danych odbywać się będzie także w celach archiwalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, wydanymi na jej podstawie wewnętrznym Regulaminie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c oraz przepisy prawa regulujące działalność spółdzielni, w szczególności ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Statut Spółdzielni.

b)    art. 6 ust. 1 lit. f w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Okresy przetwarzania danych:

a) Akty notarialne otrzymane od notariuszy Spółdzielnia przechowuje w okresie niezbędnym do realizacji obowiązku wynikającego z zarządzania nieruchomością , a następnie w celach archiwalnych jako historia własności lokalu.

b) Dane uzyskane od Sądów, Urzędu Stanu Cywilnego oraz innych instytucji i organów przetwarzamy przez okres trwania postępowania, a następnie w celach archiwalnych (zgodnie z przepisami prawa lub wewnętrznym Regulaminem)

c) Dane uzyskane od MOPS-u przetwarzamy w okresie 6 lat.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych w związku z realizacją: usług informatycznych, inne firmy, którym w związku z realizacją umowy głównej zostaną powierzone Państwa dane, a także inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Przetwarzane przez Spółdzielnię dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  

KLAUZULA INFORMACYJNA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

 

 

Klauzula informacyjna podmiotu przetwarzającego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Jaworowa 68-80

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, adres: ul. Jaworowa 68-80, 61-454 Poznań
 2. podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań, numer KRS 0000107627, nr tel. 061 8 344 990, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. dane przetwarzane są w celu zarządzania nieruchomością, na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomościąz dnia 01/12/2014 roku oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest źródłem pochodzenia danych,
 4. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;

 

Klauzula informacyjna podmiotu przetwarzającego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dębowa 37-43

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, adres: ul. Dębowa 37-43, 61-488 Poznań
 2. podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań, numer KRS 0000107627, nr tel. 061 8 344 990, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. dane przetwarzane są w celu zarządzania nieruchomością, na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością z dnia 30/12/2011 roku oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest źródłem pochodzenia danych,
 4. dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny
 5. dane będą przechowywane przez okres trwania umowy
 6. każdy ma  prawo do żądania od podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy;
 9. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Informacje ogólne.

 

1. Operatorem strony www.debieckasm.pl jest Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl

 

 2. Informacje w formularzach.

 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

3. Informacja o plikach cookies.

 

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera.

 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych.

 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies przeglądarek internetowych należy postępować zgodnie z ich instrukcjami.


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd